Logga In

Ange login och lösenord.

 
Konto

Login:
 

Lösenord:
 

Nyheter
Filtrering på analyskriterier, 2016-02-02
Det går nu att filtrera vissa rapporter i området "Jämställdhet" på analyskriterier.
Utbildning och krav i Uppgiftslistan, 2016-02-02
Nytt fält för att i Uppgiftslistan kunna skriva in Utbildning och krav har införts under området "Arbetsorganisation" - "Arbetsinnehåll och utveckling".
Nya importmöjligheter, 2015-04-08
Utöver importering av anställda så går det nu att importera arbetsuppgifter och analyskriterier. Funktionen finns under Administration och Importera data (hette tidigare Importera anställda).
Automatisk uppdatering av individuella tillägg, 2014-05-22
Anställningstid och erfarenhetstid uppdateras nu automatiskt så att dessa alltid är korrekta även om man inte manuellt uppdaterar dem. Uppdatering av samtliga värden sker dels vid inloggning men även varje natt.
Automatiskt överföring av data ifrån Pottfördelni, 2014-05-22
När pottfördelning är gjord och ni är överens om de nya lönerna, kan nu denna sparas i en ny funktion som skriver över alla gamla värden.
Översikt över pottfördelning i varje lönedel, 2014-05-22
I Pottfördelning, under varje lönedel (GLD, BLD och ILD) kan man nu direkt se löneökningen i både kronor kronor och procent för just den lönedelen. Under fliken Analys ser man den totala lönefördelningen.
Förlängd sessionstid vid inaktivitet, 2014-05-06
Vi har nu ändrat tiden innan automatisk utloggning sker vid inaktivitet i systemet. Tiden för detta är nu satt till 2 timmar.
Uppdaterad handledning, 2014-04-18
Handledningen "Att arbeta i verktyget Hållbart arbete" uppdaterad. Handledningen, som finns under rubriken "Hjälp" i huvudmenyn, innehåller även exempel att arbeta med för att bekanta sig med arbetsgången.
Utbildningsregister (NY FUNKTIONALITET), 2014-04-14
Under området "Kompetensutveckling" - "Anställda", finns nu möjlighet att registrera alla typer av utbildningar som är relevanta för företagets verksamhet. I Rapportmenyn kan sökningar på personers utbildningar ske på företags-, befattnings- och individnivå samt per utbildning.
Regelverk i jämställdhetsverktyget, 2014-02-17
Under rubriken "Lika lön för likvärdigt arbete" kan ni nu skriva in er lokala jämställdhetsplan/ ert lokala regelverk för arbetet med jämställdheten på arbetsplatsen
Möjlighet att ladda upp dokument, 2014-02-17
Under var och en av de fyra områdena, Arbetsorganisation, Kompetensutveckling, Lönesättning och/eller Jämställdhet, kan ni nu ladda upp lokalt regelverk eller stödjande dokument. Detta görs vis respektive område under menyn "Rapporter" i huvudmenyn. Dokumenten kan sedan hämtas dels under Rapport-menyn och dels under vart och ett av de fyra olika områdenas sidor för regelverk.
Ändringslogg (NY FUNKTIONALITET), 2014-01-24
Samtliga nivåer av administratörsbehörighet har nu tillgång till en logg som visar följande: Inloggning. Misslyckad inloggning. Val av företag/databas. Radering av företag/databas. Raderinga av användare. Radering av anställd. Loggfilen nås via admistrationsmenyn
Mångkunnighetsmatris (NY FUNKTIONALITET), 2014-01-03
Detta är en ny funktionalitet som konstruerats för att synliggöra varje individs mångkunnighet i form av vilka utvecklingsblock personen kan UTANFÖR den egna befattningen. Tanken är också att kunna visa hur personers mångkunnighet ser ut inom en befattning och på hela företaget. Resultaten är även utskrivningsbara och finns även under rubriken "Rapporter" i menyn
Pottfördelning (NY FUNKTIONALITET), 2014-01-03
Detta är en ny funktionalitet som väljs direkt i menyraden. Löneökningen anges direkt alternativt i kronor eller procent. Fördelning sker sedan inom ramen för varje lönedel. Utfallet visas dels direkt i verktyget, såväl mycket detaljerat i Excel som i diagramform. Verktyget visar hur mycket av lönepotten som fördelats, respektive återstår att fördela.
Ytterligare analyskriterier (NY FUNKTIONALITET), 2014-01-03
Möjlighet att skapa fler möjlighet till analys på gruppnivå. Upp till två ytterligare nivåer kan anges på individnivå (ex. skiftlag, fabriksområde, chefstillhörighet, anställningsform el. dyl.) Analyskriterierna ställs in under Administrationsmenyn och tilldelas sedan berörda anställda under "Skriv in anställda". Analyserna görs i Excel utifrån "Stora löneanalysen" som skapas under Rapporter.
Flera mindre förbättringar och uppdateringar, 2014-01-02
I samband med en större versionsuppgradering har även flera små nya funktionaliteter lagts till. Exempelvis: För avdelningsadministratörer är följande förbättringar gjorda i Administrationssidorna; - Företag och Anställda-listorna sorteras på rubrikerna när man klickar på dem. - Listan över Arbetsplatser filtrerar på den llubb man väljer i dropdownbox. Vid revision av kompetens är nu markering satt som standard till "Utveckling" i utgångsläget, gäller dock inte blocket "Grund" som bör omfatta alla.
Förenklad meny för val av företag, 2014-01-02
Företag väljs nu i sidhuvud och inte på särskild sida
Möjlighet att skriva in text på nya GLD-faktorer, 2014-01-02
Nu går det att lägga till texter när man lägger till nya grundlönefaktorer. Dessa följer även med till rapporten och hjälpen.
Lönesystemets regelverk direkt i verktyget, 2014-01-02
Den lokala överenskommelsen om lönesystemet kan nu skrivas in i verktyget för Hållbart arbete. Detta görs under "Lönesättning" - "Inplacering av individer" - "Verktyget - Inplacering" - "Regelverk".
Möjlighet till utskrift av varje lönedel, 2014-01-02
Det går nu att skriva ut varje lönedel i steget "Pengar i systemet" under "Lönesystem". Välj "Visa översikt över..... (grundlöner/befattningslöner etc)"
Översikt över utlägg av pengar i BLD, 2014-01-02
Möjlighet att direkt i Stora löneanalysen visa en persons utvecklingsblock, genom att klicka på summan. En detaljerad vy på individnivå visas då.
Nya automatiska diagram utifrån Stora lönealysen, 2014-01-02
Två nya diagram för enklare översikt av lönenivåer i stora löneanalysen. De nya diagrammen visar genomsnittslön i samtliga befattningar, samt genomsnittslön i de olika lönedelarna per befattning
Fördjupningsmaterial för Hållbart arbete, 2013-08-06
Sju olika studie- och informationsskrifter inlagda under "Hjälp" som stöd för arbetet med Hållbart arbete.
Förbättrad import av anställda, 2013-06-12
Åtgärdat ett fel vid import av anställda med svenska tecken i för- och efternamn.
Möjlighet att "skicka" kopia på företag, 2013-06-05
Efter önskemål från klubbar på företag med verksamhet på flera orter går det nu att använda redan uppbyggd struktur på fler arbetsplatser. Kontakta arbetsutveckling@ifmetall.se för mer information.
Ny funktion: Radera flera anställda samtidigt, 2013-06-05
Verktyget möjliggör nu att radera flera anställda samtidigt när behov för detta uppkommer.
Buggfixar, 2013-05-29
Mindre fel som uppstod vid ändrad behörighet rättad. Åtgärdat problem med åtkomst till delar av området "Arbetsorganisation"
Diverse buggfixar, 2013-05-23
Administratörer kan nu återigen lägga till/ ta bort användare. Åtgärdat problem med att all text inte var synlig i Regelverk för kompetensutvecklingen.
Enkät med frågor om verktyget utskickad, 2013-05-03
I syfte att undersöka användarupplevelsen och samla synpunkter på verktyget har registrerade användare erhållit en enkät med ett antal frågor. Svarstiden förlängd till den 17 maj
Bugg rättad som gav fel i stora löneanalysen, 2013-05-03
Fel som uppkom när man ändrat individfaktorerna från omfattning ”alla” till ”individ” nu rättat
Ny handledning uppladdad, 2013-05-03
Handledningen uppdaterad
Ny hjälpfil, 2013-03-28
Ny hjälpfil, "Att lägga in befintligt lönesystem" finns nu under rubriken Hjälp
Uppdaterad design, 2013-03-28
Genomgående har verktyget anpassats till IF Metalls nya grafiska profil.
Nyheter på inloggningssidan, 2013-03-28
Senaste uppdateringarna i verktyget presenteras nu på inloggningssidan.
Ny behörighetsnivå, 2013-03-28
Ny behörighetsnivå - avdelningsadministratör
Hantering av personligt tillägg, 2013-03-28
Genom att en ny rutin skapats inom Lönesättningens steg Pengar i systemet, kan verktyget nu hantera personliga tillägg som exempelvis omplaceringstillägg och individuellt lönetillägg vid till exempel lönesystemsskifte
Prissättning av utvecklingsblock, 2013-03-28
Prissättning av utvecklingsblock kan nu göras manuellt och direkt på varje block genom ett nytt alternativ i Pengar i systemet.
Uppdatering av kön, 2013-03-28
Uppdatering av kön då personnummer ändras på anställd i lista för anställda.
Förändrad organisationsstruktur, 2013-03-25
IF Metalls organisationsförändringar bland avdelningar, klubbar och arbetsplatser har nu genomförts i Hållbart Arbete.